Jaarverslag

Financiële beschouwingen

Realisatie 2021

De door u vastgestelde programmabegroting 2021 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een positief resultaat van € 128.000.

In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een tweetal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2021:
1.   Met de 1e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 41.000.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2021.
2.   Met de 2e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 1.769.000.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 november 2021.

De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien van € 2.292.000. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2021 als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Het positief resultaat van de jaarrekening is € 523.000 hoger dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2021). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:

(bedragen x 1.000)

Programma 1 Burger en Bestuur

241

Minder salariskosten Wethouders i.v.m. het vertrek wethouder Buter

63

De omstandigheden en maatregelen i.v.m. corona hebben hun weerslag gehad op de activiteiten van de rekenkamercommissie. Onderzoeken lopen vaak over het dienstjaar heen.

32

Verschil bij het taakveld riolering vooral door meer overheadverschil

-145

Bij het product huisvuil wordt het voordeel vooral veroorzaakt door hogere opbrengst oud papier en een andere methodiek vergoedingenstructuur voor het PMD.

190

Door minder bezoekers op de milieustraat zijn de lasten lager, daarbovenop een hogere opbrengst van recycling materialen.

44

Overige kleine verschillen

57

Budget extra BOA anders gedekt

52

Overige kleine verschillen

14

Vanwege grotere vervangingsprogramma's van nutsbedrijven meer leges voor aanleg van glasvezelnetwerken

39

Groepsremplace niet uitgevoerd vanwege grootschalige Led-vervanging

54

Door vochtige zomer van het afgelopen jaar is er minder uitval geweest bij de beplanting en de kosten voor het bladruimen zijn lager uitgevallen.

58

Doorschuiven werkzaamheden openbaar groen van de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel

36

Bij het bomenbeheer hebben uitgestelde werkzaamheden uit 2020 plaatsgevonden en zijn als gevolg van droogteschade veel dode bomen vervangen.

-108

Meer kosten ODZOB door meer agrarische vergunningen en extra kosten handhavingszaken

-166

Omgevingswet vanwege uitstel

30

Leges bouwvergunningen

-50

De verplichte storting van de ontvangen BIO-bijdragen in de reserve kwaliteit buitengebied zijn niet geraamd.

-75

Overige kleine verschillen

4

Minder projecten van vooral het Innovatiehuis

82

Bijdrage voor peelmarketing was al in 2020 verwerkt

30

Voordeel op het re-integratiebudget

65

Grondbedrijf (verliesneming exploitatieopzet Baverdestraat) budgetneutraal via programma 6

650

Vrijval verliesvoorziening LOG Mariahout terugstorting reserve Grex

-43

Geen vennootschapsbelasting te betalen in 2021 , geraamd bedrag valt vrij

-120

Bestemming positief resultaat jaarrekening 2020 van Senzer

61

Overige kleine verschillen

-14

Leerlingenvervoer door minder uitstroom naar andere scholen

103

Minder huur ontvangen sporthal D'n Ekker vanwege corona

-40

Dunnen van bomen is doorgeschoven naar 2022 m.b.t. sportpark 't Heereneind

31

Lagere tegemoetkoming kunstzinnige vorming voor scholen

35

Lagere kosten Wet inburgering, door ook regionaal te implementeren

60

Stelpost jeugd niet ingezet door corona en personele omstandigheden

49

Minder kosten voor het proces in de overheveling werkgeverschap van de GZ-psycholoog en gedragswetenschapper naar Peelgemeenten

129

Voorziening Wmo: minder gebruik gemaakt van collectief vervoer door corona

27

Minder gebruik gemaakt van het budget uitzonderlijk maatwerk door corona

36

Ondanks dalende cliënten zijn de kosten voor PGB WMO hoger uitgevallen door een hoger gemiddelde kostprijs dan rekening mee gehouden is.

-33

Vooral door toename in het aantal voorzieningen behandeling en verblijf meer kosten mbt jeugdzorg

-243

Vrijval reserve incidenteel beleid omdat robotmaaiers uit regulier budget is gedekt.

50

Overige kleine verschillen

13

Vacaturevoordeel en daar tegenover de inhuur

-70

Hogere kosten automatisering vanwege complexiteit en groeiende organisatie

-92

Door complexe dossiers meer juridische kosten

-45

Minder opbrengst OZB niet woningen door vooral afgehandelde WOZ bezwaren op grotere complexen

-53

Verschil Algemene uitkering vooral door 6e compensatiepakket coronacrisis

117

Opvoering verliesvoorziening exploitatieopzet Baverdestraat. Budgetneutraal via programma 4.

-650

Verkoop stroken grond

38

Vrijval verliesvoorziening Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout

44

Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren

46

Een aantal verkopen van groenstroken zijn doorgeschoven naar 2022

-53

Vrijval voorziening incidentele personeelslasten door werkhervatting

39

De verwachting is dat (nog) geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Uit voorzichtigheid handhaven we de raming met de bijbehorende dekking de reserve grondexploitaitie (zie prog 4). Deze raming valt dus vrij.

120

Overige kleine verschillen

25

Totaal Programma's

523

Impact van COVID-19 virus
Het COVID-19 virus (Corona) heeft ook in 2021 een groot effect op de samenleving en inwoners van onze gemeente gehad, en uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. De consequenties voor de gemeenschap en de bedrijfsvoering zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf Corona. Hierin wordt ook verantwoording afgelegd over de (financiële) consequenties van alle steunmaatregelen van het Rijk en de gemeentelijke maatregelen, die getroffen zijn. Wij verwijzen u graag naar deze paragraaf voor nadere informatie hieromtrent.

In de volgende paragraaf "Programma's" geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2021. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 25.000.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in 2021.

(bedragen x 1.000)

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Lasten programma's

57.327

62.774

56.418

Baten programma's

20.081

25.630

21.412

Saldo programma's

-37.247

-37.144

-35.006

Baten algemene dekkingsmiddelen

36.273

38.721

38.784

Resultaat vóór bestemming

-684

1.576

3.778

Toevoegingen aan reserves

710

7.051

-8.086

Onttrekkingen aan reserves

1.522

7.244

6.600

Resultaat na bestemming

128

1.769

2.292

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17