Jaarverslag

Inleiding

Inleiding

In dit document staan de jaarstukken van onze gemeente over 2021 en zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgemaakt. Deze wettelijke regels vormen de basis voor de administratie en de presentatie van de programmabegroting en jaarstukken.

Opzet jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- & controlcyclus (P&C-cyclus) over 2021. Daarbij volgen we de systematiek en de indeling van de begroting. In de jaarrekening staan onder andere de balans en de toelichting, het overzicht van baten en lasten en de analyse van het jaarrekeningresultaat.
_

Programmaverantwoording

In het jaarverslag melden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en gedaan. We geven inzicht in de lasten en baten per programma en per taakveld.
We geven antwoord op de 5 W-vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wanneer is het gereed? Wat hebben we gedaan? en Wat heeft het gekost?).

We brengen hierover per programma verslag uit onder het kopje 'Speerpunten'.
Deze speerpunten komen uit het huidige coalitieprogramma 'Handen ineen'.

Inzicht geven in wat we hebben bereikt, is niet altijd makkelijk. Dat komt omdat het hier meestal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten. Veranderingen van deze effecten duur vaak langer dan de verantwoording over een jaar. Ook zijn die effecten moeilijk te meten of inzichtelijk te maken. Vandaar dat de speerpunten de gewenste (maatschappelijke) effecten zijn en de resultaten van activiteiten die ene positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste resultaten.
_

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord 'Handen ineen' (2018-2022) staat vanaf de begroting 2019 als rode draad in de P&C-cyclus.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17