Balans

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verstrekken van garanties

In de financiële verordening gemeente Laarbeek 2014 staat in artikel 9 (financieringsfunctie), lid 4, dat het verstrekken van leningen en garanties uitsluitend wordt gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden.

Het college motiveert in zijn besluiten het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:
.

Verstrekt aan

Aard

Restant-
schuld bij
overname

Restant
risicobedrag
1-1-2021

Restant
risicobedrag
31-12-2021

Betalingen gedurende
2021

Stichting Woonpartners

garantstelling

24.791

5.250

5.379

0

WoCom

garantstelling

98.671

36.759

38.369

0

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

garantstelling

15.944

0

166

0

Woningbouwvereniging Volksbelang

garantstelling

6.726

0

30

0

Garantstellingen

.

146.132

42.009

43.943

0

Langlopende contracten

Binnen de gemeente zijn diverse langlopende contracten afgesloten. Contracten worden vastgelegd in het zaaksysteem E-Suite. Middels signalering worden contractbeheerders op de hoogte gebracht van de einddatum van contracten. Risico's van het niet tijdig beëindigen van contracten en overeenkomsten worden hierdoor beperkt.

Onderstaand zijn de langlopende overeenkomsten opgenomen met een jaarbedrag van € 10.000 en hoger.

Dienst/product

Jaarbedrag

Einddatum contract

Leverancier gas en elektra

PXQ

1-1-2024

Multifunctionals (printers) lease

PxQ

30-9-2025

Postdiensten

PxQ

31-5-2021

Payrolling

PxQ

1-2-2024

ICT Hardware

PxQ

1-11-2023

Schoonmaak

101.000

30-9-2024

Software applicaties

46.998

16-4-2023

Accountantsdiensten

33.500

1-6-2023

Webcast

9.807

10-12-2024

Huurovereenkomsten

369.887

Diverse

Netwerkbeheerder (gas en elektra)

PXQ

Onbepaalde tijd

Beveiliging

11.770

Jaarlijks stilzwijgend verlengd

Publicatiediensten

10.000

Jaarlijks stilzwijgend verlengd

Totaal langlopende contracten

646.962

Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Senzer heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald. Onderdeel van dit positief resultaat zijn de niet bestede middelen voor de Tozo regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). In totaal is er €4,8 miljoen aan positief resultaat voor de Tozo en voor de gemeente Laarbeek betreft dit € 652.603. Bij het vaststellen van de resultaatbestemming 2021 door het algemeen bestuur van Senzer ontstaat een vordering van de gemeente op Senzer voor dit bedrag. Deze niet bestede Tozo middelen dienen wij weer terug te betalen aan het Rijk (schuld aan het Rijk). Zowel de vordering als de schuld zijn niet in de jaarrekening 2021 verwerkt maar in deze paragraaf opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17