Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

Lokale heffingen en belastingen

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven bij de realisatie op het gebied van gemeentelijke belastingen. Na een samenvattende tabel volgt de lokale lastendruk, het kwijtscheldingsbeleid en een toelichting per belastingsoort.

In de onderstaande tabel zijn de geraamde inkomsten uit de bijgestelde begroting vergeleken met de realisatie.

Begroting

Rekening

Verschil

bedragen x € 1.000

2021

2021

Leges

1.083

1.142

59

Onroerendezaakbelasting

5.691

5.637

-54

Afvalstoffenheffing

2.017

2.037

20

Rioolheffing

2.105

2.125

20

Reclamebelasting

27

28

1

Totaal lokale heffingen

10.923

10.969

46

Aanduiding belastingdruk per woonruimte
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de lokale lastendruk per meerpersoonshuishouden in vergelijking tot omliggende gemeenten. Hierbij is gebruik gemaakt van de rapportages door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO).

Bron: Coelo 2021 Atlas van de lokale heffingen

Berekening lokale belastingdruk

Rekening 2020

Rekening 2021

Uitgangspunten:

.

.

gezin met eigen woning, o.b.v. gehanteerde WOZ-waarde

294.000

306.000

Aantal containerledigingen afval:

.

.

Grijs 140 liter

6

4

GFT 140 liter

3

6

Ontwikkeling lastendruk:

.

.

OZB

373

380

Rioolheffing

199

209

Afvalstoffenheffing

204

194

OZB - eigenaren woning

0,126866%

0,124144%

Riool

€ 198,72

€ 209,16

Afvalstoffenheffing - Container grijs 140 liter

€ 15,00

€ 16,50

Afvalstoffenheffing - Container groen 140 liter

€ 1,25

€ 1,25

Afvalstoffenheffing - Vastrecht

€ 110,52

€ 120,48

Voor het samenstellen van de bovenstaande tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De weergegeven WOZ-waarden zijn de gemiddelde WOZ-waarden voor de gemeente Laarbeek op basis van Waarstaatjegemeente.nl met als brondata het CBS.
  • Het aantal containerledigingen is gelijk gehouden aan de uitgangspunten in de begroting.
  • De lokale berekening afvalstoffenheffing wijkt af van de berekening door COELO. COELO hanteert cijfers van het CBS over gemiddeld aanbod rest- en gft-afval per inwoner. Deze gegevens zijn minder actueel.

.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen te verlenen. Door de gemeenteraad is besloten dat voor de volgende belastingen een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend:

  1. Rioolheffing;
  2. Afvalstoffenheffing;
  3. Onroerende-zaakbelasting gebruikersbelasting.

De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is in overeenstemming met de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. Deze uitvoeringsregeling is met 2 punten beperkt door gemeentelijk beleid:

  1. Bij kwijtschelding van de afvalstoffenheffing geldt een maximum van € 344,28 (hoogte bedrag in 2021). Dit maximumbedrag is opgenomen om te voorkomen dat belastingplichtigen die in aanmerking komen voor kwijtschelding hun containers onnodig laten ledigen en te stimuleren om door te gaan met het scheiden van afvalstoffen.
  2. Er wordt alleen kwijtschelding verleend aan natuurlijke personen.

.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17