Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Het BBV schrijft voor dat inzichten van belang voor de financiële positie, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening, ook als deze inzichten zijn verkregen na 31 december, maar vóór het vaststellen van de jaarstukken. Gebeurtenissen na balansdatum moeten in de jaarrekening worden verwerkt als de gebeurtenis nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.

Als de gebeurtenissen geen nadere informatie geven over de situatie per balansdatum worden de gebeurtenissen in deze paragraaf van de jaarrekening toegelicht.

Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening van de gemeente Laarbeek geen gebeurtenissen van betekenis met significante financiële gevolgen voorgedaan die in deze paragraaf vermeld moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17