Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Laarbeek. Het voor gemeente Laarbeek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevenden met een dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief diegenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionarissen worden aangemerkt
.

Gegevens 2021

.

.

.

JWM van de Ven

MLM van Heijnsbergen

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

.

.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 93.490

€ 89.571

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

€ 17.268

€ 16.427

Subtotaal

€ 110.757

€ 105.998

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2021

€ 110.757

€ 105.998

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

.

.

.

JWM van de Ven

MLM van Heijnsbergen

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

.

.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 87.513

€ 84.465

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

€ 15.178

€ 14.134

subtotaal

€ 102.691

€ 98.599

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

Totaal bezoldiging 2020

€ 102.691

€ 98.599

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17