Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Begroting na wijziging

Realisatie

Afwijking

(bedragen x 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma

1

Burger en bestuur

5.156

5.832

-676

5.049

5.484

-435

-107

348

241

2

Veiligheid

88

1.833

-1.745

79

1.759

-1.680

-9

74

66

3

Woon- en leefklimaat

2.564

9.480

-6.916

2.596

8.644

-6.049

32

835

867

4

Economie en werkgelegenheid

15.964

21.566

-5.601

11.544

15.755

-4.211

-4.420

5.811

1.391

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

1.106

16.402

-15.296

1.072

16.193

-15.121

-35

209

174

6

Financiën en bedrijfsvoering

290

305

-15

476

878

-401

186

-573

-387

Totaal programma's

25.168

55.417

-30.249

20.816

48.712

-27.896

-4.353

6.705

2.352

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

32.969

32.969

33.086

33.086

117

117

Belastingen Overig

27

27

28

28

1

1

OZB niet-woningen

2.076

2.076

2.022

2.022

-54

-54

OZB woningen

3.615

3.611

3.615

3.611

-1

Treasury

37

37

37

37

Totaal algemene dekkingsmiddelen

38.725

38.721

38.788

38.784

64

64

Ondersteuning organisatie

462

7.358

-6.896

596

7.706

-7.110

134

-348

-214

Onvoorzien

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

64.355

62.778

1.576

60.200

56.422

3.778

-4.154

6.356

2.202

Toevoeging/onttrekking aan reserves

1

Burger en bestuur

43

43

43

43

2

Veiligheid

3

Woon- en leefklimaat

3.902

2.959

943

3.045

3.146

-101

-857

-187

-1.045

4

Economie en werkgelegenheid

817

386

431

971

1.219

-248

155

-834

-679

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

1.441

1.223

217

1.483

1.223

259

42

42

6

Financiën en bedrijfsvoering

1.041

2.484

-1.442

1.058

2.497

-1.439

17

-13

3

Totaal mutaties reserves

7.244

7.051

193

6.600

8.086

-1.486

-644

-1.035

-1.679

Gerealiseerd resultaat

71.599

69.830

1.769

66.800

64.508

2.292

-4.799

5.322

523

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet "passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17