Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Onderstaande tabel geeft de structurele reservemutaties per programma weer.

        Begroting 2021

Rekening

(bedragen x 1.000)

Primitief

Gewijzigd

2021

Stortingen in reserves

15

15

15

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

15

15

15

Dotatie reserve accommodatiebeleid

15

15

15

Onttrekkingen uit reserves

798

882

879

Burger en bestuur

1

1

1

Afschr.R.: Riolering Bosscheweg BD

1

1

1

Woon- en leefklimaat

16

101

93

Afschr.R.: Herinrichting Oranjeplein MH

16

21

21

Afschr.R.: Afkoopsom oh en expl VRI N279

7

Afschr.R.: Oude armaturen OV

73

73

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

559

559

563

Afschr.R.: Reserve voorzieningencluster Beek

72

72

73

Afschr.R.: Nieuwbouw Sporthal Dn Ekker

47

47

56

Afschr.R.: Uitbr Commanderij College schoolwon.

63

63

58

Afschr.R.: Nieuwbouw Commanderij College

92

92

92

Afschr.R.: verbouwing Buurthuis Mariahout

2

2

2

Afschr.R.: aanpassing/uitbr Ontmoetingscentrum BD

13

13

13

Afschr.R.: Voorz.cluster Donk (Raagten)

53

53

53

Afschr.R.: Dorpshuis Lieshout

33

33

33

Afschr.R.: BS Fontein

34

34

35

Afschr.R.: NB BS Heindert/Driehoek;VZ cluster AR

107

107

107

Afschr.R.: Verbouwing MF De Dreef tbv scouting AR

41

41

41

Financiën en bedrijfsvoering

221

221

221

Afschr.R.: Reserve nieuwbouw gemeentewerf

25

25

25

Afschr.R.: Reserve nieuwbouw gemeentehuis

196

196

190

Afschr.R.: Reserve aanpassingen gemeentehuis

6

Totaal structurele reservemutaties

783

867

864

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17