Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de incidentele verschillen tussen de begroting en rekening 2021 per programma.

Bedragen x 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Burger en Bestuur

-139

323

College van burgemeester en wethouders

Voordelig

63

Rekenkamercommissie

Voordelig

32

Riolering

Nadelig

-309

Voordelig

164

Huisvuil

Voordelig

154

Voordelig

36

Milieustraat

Voordelig

16

Voordelig

28

Woon- en leefklimaat

-805

543

Mutaties reserves

Nadelig

-857

Nadelig

-187

Onderhoud verharde wegen

Voordelig

39

Sneeuw- en gladheidsbestrijding

Nadelig

-42

Voordelig

28

Openbare verlichting

Voordelig

54

Landschapsbeleid

Voordelig

234

Openbaar groen

Voordelig

94

Bomenbeheer

-13

Milieu: algemeen

Voordelig

3

Nadelig

133

Energiebeheer

Voordelig

55

Algemeen: ruimtelijke ordening

Voordelig

44

Voordelig

16

Omgevingswet

Voordelig

30

Bestemmings- en structuurplannen

Voordelig

58

Voordelig

99

Leges bouwvergunningen

Nadelig

-50

Economie en werkgelegenheid

-4.262

4.966

Grondexploitatie

Nadelig

-3.584

Voordelig

4.606

Bestemmingsplan Bemmer IV

Voordelig

649

Nadelig

-524

Mutaties reserves

Voordelig

155

Nadelig

-834

Economische aangelegenheden

Voordelig

59

Voordelig

24

Alg.: toerisme en recreatie

Voordelig

30

Bijstand aan zelfstandigen

Nadelig

-1.603

Voordelig

1.595

Algemeen: bijstandsverlening

Voordelig

62

Voordelig

4

Re-integratie

Voordelig

65

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

9

86

Mutaties reserves

Voordelig

42

Leerlingenvervoer

Nadelig

-1

Voordelig

104

Sporthal D'n Ekker, Beek en Donk

Nadelig

-40

Sportpark 't Heereind

Voordelig

31

Statushouders/asielzoekers

Voordelig

12

Voordelig

34

Algemeen maatschappelijk werk

Voordelig

48

Samenlevingsopbouw

Nadelig

-35

Jeugdwerk

Nadelig

-4

Nadelig

-61

Eerstelijnsloket Jeugd

Voordelig

49

Eerstelijnsloket Jeugd

Voordelig

129

Voorzieningen voor gehandicapten (immaterieel)

0

Voordelig

27

Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo

0

Voordelig

36

PGB Wmo

0

Nadelig

-33

Jeugdzorg

0

Nadelig

-243

Financiën en bedrijfsvoering

352

-831

Personeelskosten

Voordelig

116

Nadelig

-186

Juridische advisering

0

Nadelig

-45

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Nadelig

-27

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woningen

Nadelig

-28

0

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

Nadelig

-25

0

Uitkering gemeentefonds

Voordelig

117

0

Groenstroken

Nadelig

-53

0

Algemene lasten en baten

Voordelig

225

Nadelig

-693

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

Voordelig

120

Totaal generaal

-4.845

5.087

In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17