Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen (BBV, artikel 12 lid 1):
a wegen
b riool en water
c groen
d gebouwen

Van bovengenoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven (BBV, artikel 12 lid 2):
a het beleidskader;
b de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Bij de indeling van deze paragraaf houden we de volgorde aan van het Besluit Begroting en Verantwoording.
.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17