Paragrafen

Verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste (BBV, artikel 15):
a   de visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b   de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
  1   gemeenschappelijke regelingen;
  2   vennootschappen en coöperaties;
  3   stichtingen en verenigingen;
  4   overige verbonden partijen.
c   de lijst van verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
a   de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar
  belang dat ermee gediend wordt;
b   het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte
  omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c   de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de
  verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d   de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e   de eventuele risico’s van een verbonden partij waar geen maatregelen voor getroffen
  zijn door de gemeente en die van materiele betekenis kunnen zijn op de financiële
  positie van de gemeente.

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.‘
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan (artikel 1 lid d BBV): ‘Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.’
Onder financieel belang wordt verstaan (artikel 1 lid c BBV): ‘een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.’

Hieronder is weergegeven een overzicht van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Laarbeek participeert, die begrepen kunnen worden onder de noemer verbonden partijen.

Visie op de beleidsvoornemens

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente geeft een mandaat aan de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.
Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derden zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen zullen we bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde stellen op grond van visie en doelstellingen van de deelneming.

Mutaties

Nieuwe verbonden partij

Einde verbonden partij

Toelichting

n.v.t.

Om het inzicht in de verbonden partijen te bevorderen schrijft het BBV een indeling voor. De onderstaande tabel geeft inzicht in de aantallen verbonden partijen per soort. Na deze tabel wordt per verbintenis gedetailleerde informatie gepresenteerd.

Soort verbintenis

Aantal verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

10

Vennootschappen en coöperaties

3

Stichtingen en verenigingen

4

Overige verbonden partijen

1

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17