Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Primitieve begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(bedragen x 1.000)

2021

2021

2021

Lasten

57.331

62.778

58.714

4.064

1

Burger en bestuur

5.973

5.832

5.484

348

2

Veiligheid

1.812

1.833

1.759

74

3

Woon- en leefklimaat

7.916

9.480

8.644

835

4

Economie en werkgelegenheid

17.301

21.566

15.755

5.811

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

16.338

16.402

16.193

209

6

Financiën en bedrijfsvoering

0

2.292

-2.292

Algemene dekkingsmiddelen

375

188

881

-693

Overhead

7.422

7.358

7.706

-348

Onvoorzien

75

Vennootschapsbelasting

120

120

120

Baten

56.647

64.355

60.200

-4.154

1

Burger en bestuur

5.240

5.156

5.049

-107

2

Veiligheid

111

88

79

-9

3

Woon- en leefklimaat

1.053

2.564

2.596

32

4

Economie en werkgelegenheid

12.232

15.964

11.544

-4.420

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

753

1.106

1.072

-35

6

Financiën en bedrijfsvoering

0

79

26

-53

Algemene dekkingsmiddelen

36.713

38.935

39.239

304

Overhead

544

462

596

134

Saldo van baten en lasten

-684

1.576

1.486

-90

Stortingen in reserves

710

7.051

8.086

-1.035

Onttrekkingen aan reserves

1.522

7.244

6.600

-644

Gerealiseerd resultaat

128

1.769

2.292

523

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17