Balans

Balans 31-12-2021

(bedragen x 1.000)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

97

34

Kosten afsluiten geldlening

10

12

Kosten onderzoek en ontwikkeling

65

16

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

23

5

MATERIËLE VASTE ACTIVA

50.618

52.283

Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding heffing kan worden geheven

10.881

10.974

Overige investeringen met economisch nut

34.137

35.289

Strategische gronden

1.745

2.485

Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut

3.744

3.423

In erfpacht uitgegeven gronden

112

112

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2.002

1.929

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

54

54

Overige langlopende leningen

41

18

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

1.906

1.857

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

14.100

17.669

Overige gronden

Overige grond- en hulpstoffen

1

1

Onderhanden werk

14.100

17.667

UITZETTINGEN

13.423

8.263

Vorderingen op openbare lichamen

3.532

3.396

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

2.580

3.672

Overige vorderingen

1.144

194

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

6.167

1.000

LIQUIDE MIDDELEN

313

-324

Bank

313

-339

Kas Burgerzaken

15

OVERLOPENDE ACTIVA

5.408

7.985

Vooruitbetalingen

672

2.964

Nog te ontvangen bedragen

4.736

5.020

VLOTTENDE ACTIVA

33.245

33.592

Totaal Generaal Activa

85.963

87.838

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

48.950

45.172

Algemene reserve

7.991

9.399

Bestemmingsreserves

38.667

34.829

Saldo van rekening

2.292

943

VOORZIENINGEN

8.031

7.526

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.485

2.573

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.040

1.394

Voor derden beklemde middelen

3.505

3.559

VASTE SCHULD

21.517

25.692

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. instellingen

21.513

25.672

Waarborgsommen

4

19

VLOTTENDE PASSIVA

VLOTTENDE SCHULD

4.561

7.316

Overige kasgeldleningen

3.000

Overige schulden

4.561

4.316

OVERLOPENDE PASSIVA

2.903

2.132

Kruisposten

Vooruit ontvangen bijdragen Rijk

465

27

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

15

Overige overlopende passiva

2.438

2.072

Vooruit ontvangen bedragen overig (niet-overheid)

18

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen garantstellingen zijn verstrekt

44

42

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17